Cursos de Formación
Servicios

COMPTABILITAT AVANÇADA

Imprimir

OBJETIVO:
- Donar una visió global i integradora de la comptabilitat
- Situar la comptabilitat dins les tasques administratiu- financeres.
- Definir la relació entre comptabilitat i finances.
- Consolidar el nivell de coneixements generals dels participants.
- Ampliar els coneixements generals, amb temes nous i més complexos.
- Enfocar la comptabilitat cap els seus objectius de informació final.
- Identificar, estudiar i analitzar la relació entre comptabilitat i fiscalitat.
- Analitzar les conseqüències fiscal de les decisions comptables.
- Aconseguir una autonomia important del alumne en el camp comptable.

DIRIGIDO A:
Tota persona interessada en la matèria

DATOS GENERALES DEL CURSO:
FECHA INICIO: 22/09/2021
FECHA FINALIZACIÓN: 17/11/2021
HORAS: 60 H.
DÍAS SEMANA: Lunes, Miércoles
HORARIO: De 17:00h. hasta 21:00h.
Dias de clase en Septiembre: 22, 27 i 29
Dias de clase en Octubre: 4, 6, 13, 18, 20, 25 i 27
Dias de clase en Noviembre: 3, 8, 10, 15 i 17

CONTENIDO:
1. RECORDATORI DE CONCEPTES GENERALS: 1.1. Cas pràctic

2. IMMOBILITZAT: 2.1. Valoració dels immobilitzats. 2.2. Amortització. 2.2.1. Comptabilització. 2.2.2. Normativa fiscal de valoració.

3. PROVISIONS I DETERIORAMENTS DE VALOR: 3.1. Concepte de provisió i de deteriorament de valor. 3.1.1. El principi de prudència. 3.2. Principals provisions en el PGC. 3.2.1. Tractament comptable inicial i posterior. 3.3. Principals deterioraments de valor en el PGC. 3.3.1. Tractament comptable inicial i posterior. 3.4. Regulació de les provisions i deterioraments en el Impost de Societats. 3.4.1. Provisions i deterioraments deduïbles i no deduïbles.

4. MONEDA ESTRANGERA: 4.1. Concepte d’operació en moneda estrangera. 4.1.1. Distinció d’operació en moneda estrangera i operacions amb l’exterior. 4.2. Problemàtica comptable de les operacions amb moneda estrangera. 4.2.1. Diferències de canvi. 4.2.2. Partides monetàries i no monetàries. 4.3. Tractament comptable de les operacions. 4.3.1. En el moment de realitzar-se. 4.3.2. En el moment final Ajustaments a final d’exercici.

5. VALORS MOBILIARIS: 5.1. Concepte de valors mobiliaris. 5.2. Principals tipus de valors. 5.2.1. Instruments de patrimoni. 5.2.2. Instruments de deute. 5.3. Classificació dels instruments financers actius en pel PCG. 5.3.1. Informació que ens aporta la classificació. 5.3.2. Grups. 5.4. Classificació dels instruments financers actius en pel PCG de Pymes. 5.4.1. Grups. 5.5. Concepte de cost amortitzat. 5.5.1. El tipus d’interès efectiu. 5.5.2. Significat. 5.5.3. Càlcul. 5.6. Tractaments dels costos inicials de les operacions. 5.7. Tractament de les diferències en el valor raonable dels instruments a final d’exercici.

6. COMPTABILITZACIÓ DEL IMPOST DE SOCIETATS: 6.1. Diferència entre impostos directe i impostos indirectes. 6.1.1. Principals impostos de cada tipus. 6.2. Definició del Impost de Societat. 6.2.1. Àmbit d’aplicació. 6.2.2. Base imposable. 6.2.3. Tipus impositiu. 6.3. Diferències entre el resultat comptable i la base imposable. 6.3.1. Tipus de diferències: Permanents i temporànies.6.3.2. Diferències entre unes i altres.
6.4. Comptabilització del impost. 6.4.1. Impost corrent. 6.4.2. Impost diferit. 6.4.3. Actius i passius per diferències impositives. 6.5. Bases imposables negatives. 6.5.1. Compensació. 6.5.2. Crèdit impositiu.

LUGAR DE REALIZACIÓN :
Gremibaix
Av. de la Fama, 56, 58, 08940 Cornellà de Llobregat, Barcelona


INSCRIPCIÓN :
Omplint la fitxa d'inscripció
Subvencionat: “Accions realitzades dins del Contracte Programa promogut pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya"

INSCRIPCIÓN FICHA ALUMNO

Una vez recibida la solicitud de inscripción, contactaremos para confirmarle la disponibilidad de plaza y solicitarle la documentación necesaria.

VolverAvda. Fabregada, 93, 1º 3ª, Esc. Derecha
08901 L'Hospitalet de Llobregat . Barcelona