Cursos de Formación
Servicios

ANGLÈS A.2.A

Imprimir

OBJETIVO:
- Aprendre les competències pragmàtiques: funcional i discursiva.
- Comprendre prou com per satisfer necessitats bàsiques, identificant la intenció comunicativa.
- Extreure la informació essencial i els punts principals de missatges gravats o emesos.
Produir intervencions comprensibles, adequades i coherents per complir les funcions bàsiques de comunicació i les relacionades amb els seus interessos.
- Utilitzar un repertori lingüístic bàsic
- Localitzar informació específica en llistats, anuncis, diaris, pàgines web, etc. I entendre normes o instruccions senzilles, de seguretat, d'ús d'un aparell, etc.
- Escriure missatges i textos senzills, relatius a aspectes concrets coneguts, adequats a la situació de comunicació, en un registre neutre i amb un control limitat dels recursos lingüístics.
- Organitzar els textos i cohesionarlos amb recursos elementals, respectant raonablement les convencions del llenguatge escrit. Interacció oral i escrita

DIRIGIDO A:
Tota persona que vulgui iniciar-se amb l'idioma.

DATOS GENERALES DEL CURSO:
FECHA INICIO: 09/09/2020
FECHA FINALIZACIÓN: 16/11/2020
HORAS: 75 H.
DÍAS SEMANA: Lunes, Miércoles
HORARIO: De 17:00h. hasta 21:00h.
Dias de clase en Septiembre: 9, 14, 16, 21, 23, 28, 30
Dias de clase en Octubre: 5, 7, 14, 19, 21, 26, 28
Dias de clase en Noviembre: 2, 4, 9, 11 i 16

CONTENIDO:
1. Oració
- Ordre dels elements: posició final dels complements circumstancials.
- Oracions exclamatives. Interjeccions més usuals.
- Oracions de relatiu especificatives (I know a lot of people that / who speak English).
- Subordinació: condicional: if + passat (If I were you); final: to + infinitiu.
- Subordinació nominal amb verbs freqüents + that (sure, know, think, believe, hope); to + infinitive (want, would like). Iniciació en l'estil indirecte amb say, tell, i ask.
- Subordinació: causal (because); consecutiva (so); temporal (when)
2. Noms i adjectius
- El nombre del nom i la seva formació. Plurals irregulars (feet, shelves). Noms que
s'usen només en plural (jeans, police). Noms només incomptables (information).
- Repàs i ampliació del genitiu 's / s' (mi brother 's friends). Una altra forma d'expressar la possessió (a friend of mine).
- Contrast entre els adjectius -ing / -ed (interesting / interested).
- Adjectius: el comparatiu de superioritat: adj + er / more + adj than; formes irregulars; el superlatiu the adj + est / the most + adj i formes irregulars. El comparatiu d'igualtat (Not) as ... as.
- L'adjectiu modificat per l'adverbi (tregui fast) i emfatització (really cheap).
3. Determinants
- Interrogatius: what, which, whose (whose book is that?)
- Indefinits més freqüents: some, any
- Indefinits més freqüents: some, any, no much, many, (a) little, (a) few, more, enough
- Numerals cardinals fins a quatre dígits i ordinals fins a dos dígits. Partitius més
comuns (a dozen, a quarter)
- Altres determinants: another, other.
4. Pronoms
- Pronoms personals de complement: amb preposició i posició en l'oració.
- Pronom possessius: mine, yours, his hers, its, Ours, theirs
- Pronoms interrogatius: what, who, which.
- Pronoms indefinits més freqüents: some, any, much, many, a little, a few, all.
- Altres pronoms indefinits compostos de some, any, no i every.
- Pronom relatius: that, who
5. Verbs
- Verbs auxiliars: do, be, i have. Característiques i usos.
- Formes impersonals del verb be en passat i perfecte.
- Present continu per expressar el futur. Una altra forma de referir-se al futur: present simple.
- Passat continu. Contrast entre el passat simple i el passat continu.
- Futur simple (I'll be there at eight o'clock). Altres usos d''ll: oferiment / promesa.
- Altres verbs modals: should i would, have to, may / might, should, must.
- La veu passiva en el present i passat simples (These T-shirts are made in China).
6. Adverbis
- Expressió de la comparació de superioritat amb els adverbis more + adv than.
- Formes sintètiques: faster, harder, i irregulars better, worse.
- Compostos de -where: Somewhere, anywhere, nowhere, everywhere
- Forma ús i posició més freqüent dels adverbis i locucions adverbials per
indicar: lloc i adreça; manera, temps, quantitat i freqüència; afirmació i negació
(Also, too, I do not like it either).
7. Enllaços
- Preposicions de lloc, adreça i temps freqüents i el seu ús.
- Altres preposicions: with, without, about, by.
- Conjuncions d'ús molt freqüent.
OBLIGATORI FER TEST NIVELL

LUGAR DE REALIZACIÓN :
GREMIBAIX FUNDACIÓ - GREMIBAIX
Av. de la Fama
(L'Hospitalet de Llobregat)

INSCRIPCIÓN :
Omplint la fitxa d'inscripció
Accions realitzades dins del Contracte Programa promogut pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya"

INSCRIPCIÓN FICHA ALUMNO

Una vez recibida la solicitud de inscripción, contactaremos para confirmarle la disponibilidad de plaza y solicitarle la documentación necesaria.

VolverAvda. Fabregada, 93, 1º 3ª, Esc. Derecha
08901 L'Hospitalet de Llobregat . Barcelona