Català · Español · Inglés Asóciate

BUSCADOR DE CURSOS
 Area:

 Modalidad:

 Sector:Facebook
Home >> SERVICIOS >> FORMACIÓN >> INFORMACIÓN DE CURSOS

INFORMACIÓN DE CURSOS
Cursos dirigidos a trabajadores en activo de todos los sectores y personas desempleadas (consultar plazas)

Cursos encontrados: 79

CARNET D’OPERADOR DE CARRETONS ELEVADORS

Ús d’una conducció correcte segons L.P.R.L (Llei de Prevenció de Riscos Laborals)...

Duración: 10 horas.
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


GAMESTORMING I TÈCNIQUES PER REUNIONS EFECTIVES

Adquirirà una sèrie de coneixements que fomenten la col·laboració i la comunicació entre tots els membres d'un equip de treball....

Duración: 8 horas.
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


GRAFOLOGÍA APLICADA A LA GESTIÓ DELS RRHH

Introduir l'alumne en les bases científiques que sustenten la Grafologia i promoure el coneixement d'aquesta tècnica amb l'objecte de valorar les competències cognitives, afectives i socials d'un subjecte. Dotar a l'alum...

Duración: 20 horas.
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


FACEBOOK PARA EMPRESAS, CÓMO CREAR, GESTONAR Y EXPANDIR TU PRESENCIA EN LA RED DE REDES

Amb aquest curs podràs entendre i aplicar els secrets dels que han convertit la seva pàgina de Facebook en una font de fidelització, promoció i negoci a les xarxes socials....

Duración: 6 horas.
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


RECLUTAMENT I SELECCIÓ 2.0

Aprendre a seleccionar i reclutar a través de les xarxes socials....

Duración: 10 horas.
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


RUS NIVELL INCIAL

Adquirir coneixements bàsics de l'idioma per poder desembolicar-se en un entorn de parla russa. Sessions pràctiques amb la teoria lingüística aplicada en forma de simulacions i role-plays....

Duración: 30 horas.
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


SISTEMES DE GESTIÓ DE LA RSC I MEMÒRIES RSC

El objetiu a formar sobre eines de diagnosis i implantació de Sistemes de gestió de la RSC sobre la base de les principals normes internacionals (SGE 21, AS 8000, ISO 26.000 i unes altres) . La capacitació de responsable...

Duración: 16 horas.
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


IMPLANTACIÓ DE LA NORMA ISO 50001:2011

Adquirir els coneixements generals bàsics sobre energia , estalvi i eficiència energètica comercial i industrial. Obtenir els coneixements de les principals actuacions a emprendre durant l'execució d'una auditoria energè...

Duración: 16 horas.
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


CREATIVITAT E INNOVACIÓ

Dotar al participant de la capacitat per introduir de forma proactiva nous i creatius enfocaments d'activitats, processos de treballs, així com per millorar plantejaments de treball ja existents, que millorin els resulta...

Duración: 8 horas.
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


NEGOCIADOR ENGINYÓS: COM CREAR VALOR

Aconseguir l'èxit amb negociacions complexes amb interlocutors amb alta experiència en negociació. Aprofundir en el procés de la negociació. Familiaritzar-te amb eines avançades de negociació. Posar en pràctica aquestes...

Duración: 8 horas.
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


PRESENTACIONS D' ALT IMPACTE

Conèixer els punts claus de la presentacions d'alt impacte. Optimitzar la comunicacions en públic. Estructurar les idees i els missatges d'una manera ordenada per facilitar. La comprensió. Entendre la importacia de la ut...

Duración: 13 horas.
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


ATENCIÓ TELEFÒNICA EN ANGLÈS

Adquirir tècniques per entendre el discurs natural en situacions professionals. Aconseguir la seguretat necessària en aquestes situacions de treball. Sessions pràctiques (learning by doing), amb audicions reals i diàlegs...

Duración: 8 horas.
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


AUDITOR CAP IRCA QUALITAT ISO 9001 (REGISTER IRCA A17217)

La sèrie ISO 9000 constitueix un model excel·lent per a la millora dels processos dels negocis. Està basada en el cicle "Planificar - Fer-Verificar - Actuar" i en els 8 principis de la gestió de la qualitat. Per assegura...

Duración: 40 horas.
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


1+12 FONTS DE FINANÇAMENT ALTERNATIVES, QUINA ÉS LA TEVA

El cursos és eminentment pràctic i els alumnes realitzaran casos pràctics utilitzant les diferents alternatives de finançament tant privada com publiques....

Duración: 6 horas.
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


EL OUTLOOK COM A EINA DE GESTIÓ

Ajudar a les persones a aconseguir resultats, tenint una Visió Global i un control de les seves activitats utilitzant més eficaçment el seu temps. Millorar l'habilitat per determinar els objectius individuals i de l'Orga...

Duración: 6 horas.
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


GRAFOLOGIA I TEST PROJECTIUS GRÀFICS

Aprendrà una tècnica projectiva de fàcil aplicació, versàtil, discreta, amb alt grau de validesa i fiabilitat. Identificarà amb més facilitat competències positives per poder adequar-les a un perfil específic....

Duración: 20 horas.
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


COM CREAR UNA EXPERIÈNCIA DIFERENCIADORA AL NOSTRE CLIENT

Millorar el Brand Equity: mesurar i gestionar l'experiència de client i aconseguir més notorietat, el client reconeix la marca i la recomana....

Duración: 8 horas.
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


VENDA TELEFÒNICA

Incrementar la venda a través del canal telefònic. Fer més Eficaç i Eficient la venda. Crear Estil Corporatiu propi (Guia)...

Duración: 8 horas.
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


LIDERATGE I GESTIÓ DE EQUIPS (NOUS LÍDERS)

Millorar la capacitat individual per motivar les persones. Analitzar i entendre el concepte de lideratge. Adaptar l'estil de direcció més adequat al grau de maduresa de cada col · laborador. Saber obtenir el màxim compro...

Duración: 13 horas.
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


NEGOCIACIÓ EN ANGLÈS

Adquirir fluïdesa de comprensió i expressió, aconseguir la seguretat i espontaneïtat necessàries per a aquestes situacions de treball. Sessions pràctiques (learning by doing), amb la teoria lingüística aplicada en forma ...

Duración: 8 horas.
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


PRESENTACIONS EN PÚBLIC EN ANGLÈS

Fer presentacions en anglès amb la seguretat i l'espontaneïtat necessàries. Adquirir fluïdesa de expressió i comprensió per formular i respondre preguntes amb soltesa i confiança....

Duración: 8 horas.
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


ACTUALIZACIÓ DE CARRETONS ELEVADORS

El curs facilitarà als assistents l'actualització dels seus coneixements en matèria de conducció de carretons elevadors, tenint en compte el que disposa la Llei de prevenció de riscos laborals i la Norma UNE 58541, per g...

Duración: 8 horas.
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


ANGLÈS. NIVELL A1.B (MARC EUROPEU DE REFERÈNCIA) ÚLTIMAS PLAZAS INICIADO

Aquesta acció formativa pretén introduir els alumnes en el coneixement i consolidació de la llengua anglesa....

Duración: 50 horas. Inicio: 20/04/2015
Modalidad: Presencial. Sector: Oficinas y despachos Tipo: Subvencionado


GESTIÓ DE RRHH

Donar una visió global i íntegra de la gestió de Recursos Humans, analitzar els subsistemes que la integren, adquirir les diferents tècniques i la seva aplicació en les gestions adequades dels RRHH, analitzar la importàn...

Duración: 60 horas. Inicio: 21/04/2015
Modalidad: Presencial. Sector: Oficinas y despachos Tipo: Subvencionado


ANGLÈS. NIVELL B2.D MARC EUROPEU DE REFERÈNCIA) ÚLTIMAS PLAZAS INICIADO

Introduir els alumnes en el coneixement i consolidació de la llengua anglesa incidint en les situacions comunicatives quotidianes com extreure informació concreta d’un text escrit i oral i a la vegada reforçar la confian...

Duración: 50 horas. Inicio: 21/04/2015
Modalidad: Presencial. Sector: Oficinas y despachos Tipo: Subvencionado


ANGLÈS. NIVELL B1.A (MARC EUROPEU DE REFERÈNCIA) ÚLTIMAS PLAZAS INICIADO

Introduir els alumnes en el coneixement i consolidació de la llengua anglesa incidint en les situacions comunicatives quotidianes com extreure informació concreta d’un text escrit i oral i a la vegada reforçar la confian...

Duración: 50 horas. Inicio: 21/04/2015
Modalidad: Presencial. Sector: Oficinas y despachos Tipo: Subvencionado


LINKEDIN: CÓMO SACAR MAYOR PROVECHO A TU PERFIL Y PROYECTAR TU EMPRESA

Entender y destacar en LinkedIn, sacar partido de tu página de empresa, convertirte en el experto de tu sector, derivar negocio, dominar a la audiencia y generar valor para tu marca son algunas de las ventajas que obtend...

Duración: 6 horas. Inicio: 28/04/2015
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


ELECTRICISTA DE MANTENIMENT INICIO EN FECHA PREVISTA

Millorar les competències i les qualificacions dels treballadors. Afavorir l’adaptació dels treballadors als canvis del sistema productiu, definits per la tecnologia i procediments actuals de les empreses del sector. Que...

Duración: 40 horas. Inicio: 28/04/2015
Modalidad: Presencial. Sector: Metal Tipo: Subvencionado


NOVA NORMA ISO 14001:2015

Conèixer els canvis principals de la nova Norma ISO 14001: 2015 respecte a la versió vigent 14001: 2004, segons l'últim esborrany de la mateixa. Introduir als assistents, i proporcionar directrius clares d'actuació i int...

Duración: 6 horas. Inicio: 29/04/2015
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


GESTIÓ I CÀLCUL DE LA PETJADA DE CARBONI

Saber què és la petjada de carboni i per què és important. Aprendre a estimar la petjada de carboni emprant les diferents eines disponibles. Desenvolupar el marc estratègic per gestionar les emissions de carboni i integr...

Duración: 14 horas. Inicio: 29/04/2015
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


GESTIÓ I CÀLCUL DE LA PETJADA HÍDRICA SEGONS LA NORMA ISO 14046: 2014

Aquest curs pretén mostrar com executar l'anàlisi de petjada hídrica des de la perspectiva de la Norma ISO 14046: 2014 publicada recentment i fer entendre com l'avaluació de la petjada hídrica com a indicador pot contrib...

Duración: 14 horas. Inicio: 29/04/2015
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


MANIPULADOR ALIMENTS

Tracta sobre com han d'actuar totes aquelles persones que treballen en empreses agroalimentàries per mantenir la salubritat dels aliments en tenir un contacte directe amb els aliments en la seva fabricació, transformació...

Duración: 10 horas. Inicio: 29/04/2015
Modalidad: Presencial. Sector: Oficinas y despachos Tipo: Subvencionado


MITJANS DE PAGAMENT I GARANTIES INTERNACIONALS

L'objectiu del curs, és que l'alumne conegui en profunditat aquest excel·lent mitja de pagament internacional, i la seva bona utilització per disminuir els costos bancaris. La comparació amb la resta de mitjans de pagame...

Duración: 6 horas. Inicio: 30/04/2015
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


OPERADOR DE CARRETONS ELEVADORS

Que l’operari conegui tots aquells aspectes que poden posar en situació de risc el seu treball com carretoner, tant per la seva integritat física i la del seus companys, com per l’assegurament de la càrrega i les instal·...

Duración: 24 horas. Inicio: 04/05/2015
Modalidad: Presencial. Sector: Oficinas y despachos Tipo: Subvencionado


AUDITOR CAP EN SISTEMES DE GESTIÓ ENERGÈTICA: ISO 50001: 2011

Adquirir els coneixements generals i les eines necessàries per realitzar i liderar auditories de Tercera Part en Sistemes de Gestió Energètica segons els requisits de la ISO 50001: 2011 i la ISO 19011: 2002...

Duración: 40 horas. Inicio: 04/05/2015
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


TWITTER: CREAR I GESTIONAR LA MARCA DE L'EMPRESA

Amb la realització d'aquest curs podràs aprendre a manejar de forma professional, senzilla i completa aquesta xarxa social, per al teu ús professional i per al del teu negoci....

Duración: 6 horas. Inicio: 05/05/2015
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


AUDITOR INTERN SISTEMES GESTIÓ MEDI AMBIENTAL, ISO 14001: 2004 (INCLOU CANVIS ISO 14001:2015)

Repassar, punt a punt, els aspectes claus de la Norma ISO 14001: 2004Conocer els requisits de les diferents eines de Gestió Ambiental que s'han de dominar, en base a les exigències de la norma ISO 14001: 2004.Aprender a ...

Duración: 20 horas. Inicio: 06/05/2015
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


ROBÒTICA PROGRAMACIÓ. NIVELL INICIAL

Introducció a la robòtica. Estudi dels components físics més comunament utilitzats en el funcionament d’un robot. Estudiar el robot com màquina programable, analitzant les diferents formes de programació. Adquirir els co...

Duración: 25 horas. Inicio: 09/05/2015
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


AUTOMATISMES PNEUMÀTICS. NIVELL INICIAL

Coneixement de la tècnica pneumàtica que li capaciti per a dissenyar, reparar, instal·lar i projectar sistemes de control pneumàtic i electropneumàtic, així com circuits de potència....

Duración: 40 horas. Inicio: 09/05/2015
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


COMUNICACIONS INDUSTRIALS: BÀSICA I PROFIBUS

Adquirir els coneixements que permetin al tècnic la configuració, programació i diagnòstic de les comunicacions: MPI, Profibus, Ethernet i AS-i...

Duración: 40 horas. Inicio: 09/05/2015
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


AIRE CONDICIONAT

Descobrir les claus del manteniment de l'aire condicionat, tant preventiu com correctiu, així com adquirir els coneixements per a una instal·ació òptima i eficient dels equips i dels sistemes de control....

Duración: 40 horas. Inicio: 09/05/2015
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


CALEFACCIÓ

Adquirir coneixements sòlids dels equips i sistemes de control utilitzats en la producció de calor, enfocat a la instal·lació, manteniment i disseny d'aquest tipus d'instal·lacions....

Duración: 40 horas. Inicio: 09/05/2015
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


ENERGIA SOLAR TÈRMICA

Energia renovable cada vegada més en auge i donada suport per les administracions públiques. Es donaran les bases i coneixements per a poder dissenyar, instal·lar i mantenir qualsevol tipus d’instal·lació solar tèrmica....

Duración: 20 horas. Inicio: 09/05/2015
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA

Aportar a l’alumne bases sòlides sobre aquesta nova tecnologia, neta, renovable i amb gran futur, posant l’accent en el muntatge i manteniment d’aquests equips....

Duración: 20 horas. Inicio: 09/05/2015
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


TÈCNIQUES DE SOLDADURA PER ELECTRODO

Desenvolupar l’estudi i realització de soldadures per elèctrode d’acord a les actuals tècniques del mercat....

Duración: 20 horas. Inicio: 09/05/2015
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


TÈCNIQUES DE SOLDADURA ACTUALS. NIVELL AVANÇAT

Millorar els coneixements i l’habilitat pràctica en la realització de tasques en l’àmbit de la soldadura....

Duración: 40 horas. Inicio: 09/05/2015
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


TÈCNIQUES DE SOLDADURA ACTUALS. NIVELL INICIAL

L’alumne al finalitzar el curs tindrà uns coneixements teòrics i pràctics per soldar en diferents posicions....

Duración: 40 horas. Inicio: 09/05/2015
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


PROJECCIÓ I FABRICACIÓ DE MOTLLES

El "com" realitzar els motlles metàl·lics per a la injecció de motlles metàl·lics per a la injecció de materials termoplàstics. El perquè s’han de respectar i complir determinades regles per a poder obtenir la màxima p...

Duración: 40 horas. Inicio: 09/05/2015
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


CONTROL NUMÈRIC CNC NIVELL 1 (FAGOR 8/50/55-65M/T)

Que l’alumne adquireixi uns coneixements clars del domini del programa i obtenir peces mecanitzades mitjançant codi màquina, en torn, fresadora i centre de mecanitzat...

Duración: 40 horas. Inicio: 09/05/2015
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


CONTROL NUMÈRIC CNC NIVELL 2 (FAGOR 8050/55-65M/T)

Persones relacionades amb aquest de macanizat o altres àrees que vulguin ampliar els coneixements o millorar la formació....

Duración: 40 horas. Inicio: 09/05/2015
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


CONTROL NUMÈRIC CNC PRÀCTIC (FAGOR 8050/55-65M/T)

La realització pràctica de peces mecanitzades a torn i fresadora CNC....

Duración: 30 horas. Inicio: 09/05/2015
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR. AUTOCAD NIVELL INICIAL

L'alumne en finalitzar el curs ha de ser capaç de generar un plànol de dibuix tècnic, acotar-lo i imprimir-lo, així com de realitzar totes les modificacions que sobre ell necessiti....

Duración: 30 horas. Inicio: 09/05/2015
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR. AUTOCAD NIVELL AVANÇAT

Dominar les tècniques en 3D que ens ofereix el programa de disseny Autocad....

Duración: 30 horas. Inicio: 09/05/2015
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


ELECTRICITAT PER MECÀNICS. NIVELL AVANÇAT

Ampliar els coneixements dels mecànics en la part elèctrica, per a poder desenvolupar un treball complet en el manteniment industrial....

Duración: 40 horas. Inicio: 09/05/2015
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


AUTÒMATS PROGRAMABLES SIMÀTIC S7 NIVELL AVANÇAT

Ampliar i aprofundir en el llenguatge STEP-7 mitjançant la utilització de totes les seves instruccions i estructures. Realitzar programes de control seqüencial per als sistemes governats per autòmats....

Duración: 40 horas. Inicio: 09/05/2015
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


AUTÒMATS PROGRAMABLES SIMÀTIC S7 NIVELL INICIAL

Conèixer el funcionament i l’estructura dels autòmats programables. Aprendre la llista d’instruccions de programació d’autòmats. Conèixer les operacions bàsiques i complexes en diagrames de contactes i llista d’instrucci...

Duración: 40 horas. Inicio: 09/05/2015
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


OPERADOR DE CARRETONS ELEVADORS

Que l’operari conegui tots aquells aspectes que poden posar en situació de risc el seu treball com carretoner, tant per la seva integritat física i la del seus companys, com per l’assegurament de la càrrega i les instal·...

Duración: 24 horas. Inicio: 11/05/2015
Modalidad: Presencial. Sector: Oficinas y despachos Tipo: Subvencionado


ACCIÓ DE TRÀNSIT (SEGURETAT VIÀRIA LABORAL) 3ª convocatoria

Consenciar a les persones de les polítiques que busquen millorar la seguretat viària o la gestió del trànsit a l'estudi i la prevenció dels accidents de trànsit durant la jornada laboral, in itinere....

Duración: 6 horas. Inicio: 11/05/2015
Modalidad: Presencial. Sector: Oficinas y despachos Tipo: Subvencionado


COMPTABILITAT AVANÇADA

Partint d'una base de comptabilitat es pretendrà desenvolupar profundament conceptes comptables....

Duración: 60 horas. Inicio: 12/05/2015
Modalidad: Presencial. Sector: Tipo:


INVERSIÓ AL ANGLÈS WEEKEND ENGLISH

Es basa en una convivència amb sistema d'immersió en anglès amb altres adults que comparteixen interessos i l'objectiu de millorar la seva fluïdesa i seguretat per expressar-se en l'idioma....

Duración: 9 horas. Inicio: 15/05/2015
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


CORE TOOLS : APQP, PPAP, FMEA Y SPC/MSA

Pretén formar els directius i tècnics d'empreses del sector de l'automoció que estiguin interessats a conèixer les tècniques específiques de qualitat del sector i les Core Tools (APQP, PPAP, FMEA, SPC i MSA) en el seu de...

Duración: 21 horas. Inicio: 20/05/2015
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


TWITTER Y LINKEDIN PER PRINCIPIANTS

Conèixer Twitter i Linkedin des de zero. Aquestes sessions són mixtes de teoria i pràctica, de manera que sortiràs amb els deures fets i els perfils configurats. La millor manera de passar a l'acció i no quedar-te enrere...

Duración: 6 horas. Inicio: 21/05/2015
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


ACCIÓ DE TRÀNSIT (SEGURETAT VIÀRIA LABORAL) 3º Convocatoria

Consenciar a les persones de les polítiques que busquen millorar la seguretat viària o la gestió del trànsit a l'estudi i la prevenció dels accidents de trànsit durant la jornada laboral, in itinere....

Duración: 6 horas. Inicio: 25/05/2015
Modalidad: Presencial. Sector: Oficinas y despachos Tipo: Subvencionado


OPERADOR DE CARRETONS ELEVADORS

Que l’operari conegui tots aquells aspectes que poden posar en situació de risc el seu treball com carretoner, tant per la seva integritat física i la del seus companys, com per l’assegurament de la càrrega i les instal·...

Duración: 24 horas. Inicio: 25/05/2015
Modalidad: Presencial. Sector: Oficinas y despachos Tipo: Subvencionado


COMPTABILITAT BÀSICA

Iniciar-se amb la materia....

Duración: 60 horas. Inicio: 27/05/2015
Modalidad: Presencial. Sector: Tipo:


COM COMENÇAR A EXPORTAR (INTERNACIONALITZACIÓ DE LA EMPRESA)

La decisió d´exportar, l´adaptació del producte, el preu de la exportació, com superar les barreres, la cerca de distribuïdors, com preparar les ofertes, com donar-nos a conèixer a l´exterior, la promoció comercial, els ...

Duración: 6 horas. Inicio: 03/06/2015
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


GESTIÓ DEL RISC SEGONS LA NOVA ISO 9001:2015

Analitzar, conèixer i comprendre els requisits de la Gestió de Riscos en la futura norma ISO 9001: 2015. Aprendre El procés de construcció i implementació d'una metodologia de Gestió de Riscos, en ISO 9001: 2015, aplican...

Duración: 14 horas. Inicio: 25/06/2015
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


INCOTERMS

Els Incoterms són un conjunt de regles internacionals, regits per la Cambra de Comerç Internacional, que determinen l'abast de les clàusules comercials incloses en el contracte de compravenda internacional. Els Incoterms...

Duración: 6 horas. Inicio: 01/07/2015
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


CONTROL DE CALIDAD NORMA ISO

Trata sobre el proceso de implantación del sistema de calidad en una empresa y la aplicación de la correspondiente normativa. Detalla toda la documentación y los procesos necesarios....

Duración: 30 horas. Inicio: Abierto
Modalidad: On line. Sector: Todos Tipo: Bonificable


GESTIÓN DEL TIEMPO

Trata de dirigirnos para que seamos capaces de identificar en cada momento de nuestra vida laboral si realmente estamos empleando nuestro tiempo correctamente y de no ser así cual es la técnica a seguir para corregir dic...

Duración: 25 horas. Inicio: Abierto
Modalidad: On line. Sector: Todos Tipo: Bonificable


CONTABILIDAD 2011 CONTAPLUS PROFESIONAL

Se estudia el programa de contabilidad ContaPlus, uno de los más difundidos y utilizados. Este programa ofrece una forma cómoda, rápida y eficiente de realizar el trabajo de contabilidad de una o varias empresas (introdu...

Duración: 25 horas. Inicio: Abierto
Modalidad: On line. Sector: Todos Tipo: Bonificable


AUTOCAD 2012 DIBUJO EN 2D

Curso que trata sobre el CAD (diseño asistido por ordenador) para el dibujo técnico aplicado al diseño de piezas de mecánica, arquitectura, electrónica, etc., mediante la aplicación AutoCAD 2012. En el curso se muestra e...

Duración: 70 horas. Inicio: Abierto
Modalidad: On line. Sector: Todos Tipo: Bonificable


AUTOCAD 2012 DIBUJO EN 3D

Curso que trata sobre el diseño y modelizado en tres dimensiones mediante la aplicación AutoCAD 2012. El curso está dividido en tres partes. En la primera parte se explica cómo dibujar mallas y superficies en 3D, además ...

Duración: 65 horas. Inicio: Abierto
Modalidad: On line. Sector: Todos Tipo: Bonificable


MICROSOFT ACCESS 2007 NIVEL I

Descripción del funcionamiento del programa de gestión de bases de datos Microsoft Access 2007, estudiando los conceptos fundamentales de las bases de datos: desde su análisis y diseño hasta su implementación en Access c...

Duración: 40 horas. Inicio: Abierto
Modalidad: On line. Sector: Todos Tipo: Bonificable


MICROSOFT ACCESS 2010 NIVEL II

Descripción del funcionamiento del programa de gestión de bases de datos Microsoft Access 2007, estudiando los conceptos fundamentales de las bases de datos: desde su análisis y diseño hasta su implementación en Access c...

Duración: 25 horas. Inicio: Abierto
Modalidad: On line. Sector: Todos Tipo: Bonificable


MICROSOFT ACCESS 2010 NIVEL I

Introducción a la suite ofimática Microsoft Office 2010 y se introducen los conceptos de análisis y diseño de bases de datos relacionales y cómo se aplican al crear las tablas y relaciones en Access. Se detalla también l...

Duración: 40 horas. Inicio: Abierto
Modalidad: On line. Sector: Todos Tipo: Bonificable


MICROSOFT ACCESS 2010 NIVEL II

Estudia conceptos avanzados en el manejo de Access. Desde la posibilidad de incorporar imágenes u objetos creados en otras aplicaciones hasta el papel del lenguaje SQL, la facilidad para crear documentos que sean adecuad...

Duración: 25 horas. Inicio: Abierto
Modalidad: On line. Sector: Todos Tipo: Bonificable


FACTURACIÓN 2008 FACTURAPLUS PROFESIONAL

Se describen los conceptos y documentos que se utilizan para el proceso de facturación de una empresa: pedidos, albaranes, facturas..., viendo cómo se relacionan entre ellos. A continuación se aplican todos estos concept...

Duración: 30 horas. Inicio: Abierto
Modalidad: On line. Sector: Todos Tipo: Bonificable


CONTAWIN CLASSIC

Curso sobre la aplicación de contabilidad ContaWin Classic que abarca toda la funcionalidad de este producto con el que podrá realizar una gestión profesional de la contabildad....

Duración: 35 horas. Inicio: Abierto
Modalidad: On line. Sector: Todos Tipo: Bonificable 

ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE L'HOSPITALET Y BAIX LLOBREGAT - AEBALL * UNIÓN PATRONAL METALÚRGICA DE L'HOSPITALET Y BAIX LLOBREGAT - UPMBALL.
Avda. Fabregada, 93, 1º 3ª, Esc. Derecha - 08901 L'Hospitalet de Llobregat . Barcelona * Telf. 93.337 04 50 . E-mail :aeball@aeball.net . Nota legal . Créditos
AEBALL · UPMBALL · INFORMACIÓN · ACTIVIDADES · SERVICIOS · ÁREA SOCIOS · CONTACTO